Tisková zpráva, 01/12/2009

Hodnoceny byly nemocnice s ÚZIS kódem 101 (Fakultní) a 102 (tzv. Krajské a městské) – viz www.uzis.cz.

Hodnocení nemocnic – příspěvkových organizací bylo prováděno na základě výpočtu sady ukazatelů, které byly definovány speciálně pro tento typ subjektů. Vychází se z výpočtů ukazatelů za rok 2007 a 2008 a kromě hodnot v daných obdobích se počítá i s meziročními změnami ukazatelů. Do hodnocení vstupují mimo jiné ukazatele, které hodnotí schopnost hradit své závazky, dále závislost na dotacích, likvidita a podobně. CCB – Czech Credit Bureau, a.s. ve svém hodnocení využila především zkušeností s hodnocením municipalit. Segment municipalit sleduje a monitoruje již od roku 2004. Příspěvkovým organizacím se v intenzivnější míře věnuje především poslední 3 roky. Zdrojem informací pro hodnocení nemocnic – příspěvkových organizací je rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha příspěvkových organizací, které jsou zveřejněny na informačním portálu MF ČR.

Pro hodnocení nemocnic – obchodních společností jsme využili údaje v databázi CRIBIS, kterou naše společnost CCB vytváří od roku 2006. V této databázi jsou shromážděny všechny účetní závěrky obchodních společností, které tyto společnosti zveřejňují na Sbírce listin. Samotné vyhodnocení probíhá podle metodiky, kterou CCB vyvinula pro segment malých a středních podniků. Metodika výpočtu hodnocení je nastavena pro celkem 28 oborů činností v členění dle CCB. Do jednoho z těchto oborů jsou začleněny i nemocnice – obchodní společnosti. Sleduje se zde především celková zadluženost, celková likvidita, dále například doba splatnosti krátkodobých úvěrů a podobně.

Žebříček nemocnic z hlediska finančního zdraví je sestaven na základě veřejně dostupných informací. Do hodnocení nejsou zahrnuty další aspekty jako je například stav movitého a nemovitého majetku včetně například přístrojového vybavení. Hodnocení nemocnic z hlediska finančního zdraví dává především odpověď na otázku, jak jsou nemocnice schopné splácet své závazky, případně zda jsou schopné realizovat opravy nemovitého nebo nákupy movitého majetku.

I. Kategorie obchodní společnosti


(do žebříčku byly zahrnuty subjekty, které zveřejnily na obchodním rejstříku své výkazy minimálně za rok 2007 a 2008).

V absolutním pořadí se na prvním místě stejně jako vloni umístnila Nemocnice Kadaň s.r.o. z Ústeckého kraje. Mezi prvními deseti nemocnicemi se umístilo celkem 5 nemocnic Jihočeského kraje. Nejlepší z nich je Prachatická nemocnice, která se v celkovém pořadí umístila na druhém místě (vloni byla na 4. místě, ale výpočet se u této nemocnice prováděl z dat za rok 2006). Nejlepší trojici opět uzavírá jihočeská nemocnice – Český Krumlov (vloni pátá, rovněž z dat za rok 2006).

I. a. Nemocnice Kadaň je vítězem kategorie nemocnic do 350 lůžek. Na dalších místech je pořadí:


2. Nemocnice Prachatice
3. Nemocnice Český Krumlov
4. VISUS spol. s r.o.
5. Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

I. b. V kategorii od 351 do 900 lůžek se na prvním místě umístnila Nemocnice Strakonice, a.s.
z Jihočeského kraje (vloni v celkovém pořadí na 8. místě). Na dalších místech je pořadí:


2. Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
3. Uherskohradišťská nemocnice, a.s.
4. Nemocnice Tábor, a.s.
5. Šumperská nemocnice, a.s.

I. c. V kategorii nad 901 lůžek se na prvním místě umístnila Nemocnice České Budějovice, a.s.

Ve všech kategoriích byly nejúspěšnější nemocnice Jihočeského kraje, které pouze u nejmenších nemocnic přepustily první příčku nemocnici mimo Jihočeský kraj.

Potěšitelné je, že se výrazněji zlepšil stav zveřejňování finančních výkazů. Zatímco v loňském roce jsme měli k dispozici data za rok 2007 a 2006 pouze u 14 nemocnic – proto byly do hodnocení zahrnuty i nemocnice pouze s daty za rok 2006 a 2005, v letošním roce máme k dispozici data za rok 2008 a 2007 u celkem 37 nemocnic – obchodních společností.

II. Kategorie příspěvkové organizace

(krajské a městské nemocnice)

V absolutním pořadí (tj. všechny kategorie podle počtu lůžek) se na prvním místě umístnil Revmatologický ústav Praha (vloni 8. místo). Druhá je Nemocnice Jablonec nad Nisou (vloni 7. místo) a třetí Ústav hematologie a krevní transfuze Praha (vloni 14. místo).

II.a. Revmatologický ústav je zároveň vítězem kategorie do 350 lůžek. Další místa v této kategorii obsadily nemocnice:

2. Ústav hematologie a krevní transfuze Praha
3. Centrum kardiovaskulár. a transplant. chirurgie Brno
4. Masarykův onkologický ústav Brno
5. Nemocnice Ivančice

II.b. V kategorii od 351 do 900 lůžek se na prvním místě umístnila Nemocnice Jablonec nad Nisou. Na dalších místech se umístnily nemocnice:

2. Nemocnice Třinec-Sosna
3. Nemocnice Vyškov
4. Městská nemocnice Ostrava
5. Nemocnice Nové Město na Moravě

II.c. V kategorii Fakultní nemocnice se první umístila FN Hradec Králové (vloni 4. místo). Z nemocnic, které se vloni umístily na prvních třech místech, si pozici vylepšila pouze letos druhá FN Ostrava (vloni 3. místo).  V letošním roce nejlepší trojici doplňuje FN Plzeň Bory (vloni na 5. místě).

III. Vybrané statistické údaje

Doba splatnosti krátkodobých závazků (medián):

Fakultní nemocnice   68,12 dnů

Příspěvkové organizace (všechny) 47,38 dnů
Do 350 lůžek   44,58 dnů
Nad 350 lůžek   53,07 dnů

Obchodní společnosti (všechny) 70,31 dnů
Do 350 lůžek   70,31 dnů
Nad 350 lůžek   70,47 dnů

Nejrychleji své závazky platí nemocnice typu příspěvkové organizace (bez rozdílu velikosti). Nemocnice – obchodní společnosti platí shodně za 70 dnů – přibližně stejně jako fakultní nemocnice.

Doba inkasa krátkodobých pohledávek (medián):

Fakultní nemocnice   29,40 dnů

Příspěvkové organizace (všechny) 34,26 dnů
Do 350 lůžek   33,88 dnů
Nad 350 lůžek   34,30 dnů

Obchodní společnosti (všechny) 36,20 dnů
Do 350 lůžek   36,45 dnů
Nad 350 lůžek   36,12 dnů

Nejrychleji dostávají zaplaceno fakultní nemocnice. Ale rozdíl mezi fakultními nemocnicemi a ostatními nemocnicemi je minimální (cca 7 dnů).

Celková zadluženost (medián):

Fakultní nemocnice   21,81 %

Příspěvkové organizace (všechny) 16,35 %
Do 350 lůžek   16,75 %
Nad 350 lůžek   15,94 %

Obchodní společnosti (všechny) 52,34 %
Do 350 lůžek   61,89 %
Nad 350 lůžek   38,15 %

Největší objem cizích zdrojů mají nemocnice – obchodní společnosti s počtem lůžek do 350 (jde tedy o menší nemocnice). Obecně nemocnice - obchodní společnosti čerpají výrazně více bankovní úvěry než ostatní typy nemocnic.

Celková likvidita (medián):

Fakultní nemocnice   1,09

Příspěvkové organizace (všechny) 1,63
Do 350 lůžek   1,97
Nad 350 lůžek   1,43

Obchodní společnosti (všechny) 1,18
Do 350 lůžek   1,18
Nad 350 lůžek   1,20

Nejlepší likviditu (schopnost hradit krátkodobé závazky) mají nemocnice – příspěvkové organizace. Hodnoty nemocnic – obchodních společností a fakultních nemocnic jsou podobné a dají se považovat za mezní (pozn. hodnota celkové likvidity pod 1,0 již představuje určité ohrožení schopnosti splácet své závazky).

Zajímavý je vývoje doby inkasa pohledávek v čase. Například u nemocnic – příspěvkových organizací (bez rozdílu velikosti) klesla v průběhu 4 let o 22 dnů:

Medián 2005  56,39 dnů
Medián 2006  43,84 dnů
Medián 2007  38,97 dnů
Medián 2008  34,26 dnů

Prezentace výsledků – Hodnotící zpráva a Mezinárodní konference „Efektivní nemocnice“

Vlastníci a vrcholový management mohou obdržet výsledné hodnocení finanční kondice své nemocnice formou Detailní hodnotící zprávy, kterou poskytuje společnost HealthCare Institute – viz odkaz: http://www.hc-institute.org/v2/obj.php.

Hlavní informace k tomuto hodnocení budou poskytnuty ve dnech 26. listopadu 2009 na Středoevropské odborné konferenci „Efektivní nemocnice 2009“ určené majitelům a ředitelům nemocnic a zdravotních pojišťoven. Na této konferenci bude předáno také ocenění nejlépe hodnocené nemocnici.

Profil HealthCare Institute o.s.

Nezisková zdravotnická organizace HealthCare Institute je zaměřena na tyto dvě hlavní činnosti:
- projekt na podporu zkvalitnění služeb pro pacienty ve zdravotnictví (žebříčky nemocnic od r. 2006)
- pořádání mezinárodních odborných konferencí

Projekt „NEMOCNICE ČESKÉ REPUBLIKY“

Měření a porovnání nemocnic:
- dle spokojenosti pacientů / klientů
- dle spokojenosti zaměstnanců
- dle finančního zdraví nemocnic
- dle efektivity jejich procesů (v přípravě)

Mezinárodní odborná konference „EFEKTIVNÍ NEMOCNICE“

- zvyšování výkonnosti a efektivity nemocnic
(diskusní platforma - fokus na představitele nemocnic, zdravotních pojišťoven, ministerstva a pacientů)
- důraz na příčinně propojené vazby dlouhodobé úspěšnosti nemocnice
(spokojený klient - spokojený zaměstnanec – zdravá finanční kondice – efektivní procesy v organizaci = „spojité nádoby“)
Více informací na www.hc-institute.org

Kontakty pro novináře

Organizátor celostátního projektu Nemocnice ČR 2009:
HealthCare Institute – hodnocení a porovnávání kvality a efektivity ve zdravotnictví
www.hc-institute.org, www.nejlepsi-nemocnice.cz
Daniel Vavřina, předseda neziskové organizace
tel: +420 608 878 400
e-mail: d.vavrina@hc-institute.org

Odborný partner projektu:
Czech Credit Bureau a.s.
www.creditbureau.cz
Jan Cikler, projektový manažer
tel: +420 277 778 537
e-mail: jan.cikler@creditbureau.cz

Organizace HealthCare Institute děkuje za podporu svému odbornému partnerovi – společnosti CCB – Czech Credit Bureau, a.s. – a ostatním partnerům celostátního projektu Nemocnice ČR 2009 – viz www.nejlepsi-nemocnice.cz.