V roce 2015 členské státy OSN přijaly cíle udržitelného rozvoje, signatáři Pařížské dohody se zavázali omezit globální oteplování. V reakci na to EU definovala známý Green Deal, tedy plán, jak do roku 2030 snížit emise o 55 % a do konce roku 2050 se stát klimaticky neutrálním kontinentem.

Od finančního sektoru se očekává, že bude přechod financovat, od průmyslového sektoru, že jej bude realizovat, a od jednotlivců, že si osvojí udržitelné chování.

CRIF tento vývoj usnadňuje a urychluje poskytováním svých technologií, dat a znalostí.

Detaily řešení

Business People 20 400

Climate Risk Analytics Suite (CRAS) pro analýzu změny klimatu

CRAS umožňuje analyzovat krátkodobé a dlouhodobé dopady fyzických a přechodových rizik na společnosti.

Analýza ESG ke zlepšení udržitelného chování

Analytika je založena na veřejných datech zpracovaných technikami strojového učení, které hodnotí všechny společnosti (včetně malých a středních podniků) a chování jednotlivců – od maximální úrovně granularity, až po úplnou syntézu.

Business People 14 400
Business People 13 400

ESG poradenství

Poradenský tým se skládá z analytiků, datových vědců a konzultantů v oblasti řízení rizik a procesů, kteří pomáhají klientům integrovat komponenty ESG do jejich rámce (obchodní model, systém vnitřní kontroly a vykazování), definovat a implementovat „zelený” akční plán.

Klíčové výhody

Pro společnosti

Urychlený přechod k udržitelnosti – identifikací úrovně ESG lze přijmout praktická opatření k dosažení nejen zelených cílů a dosáhnout stanovených výsledků.

Pro finanční instituce

Integrace ESG aspektů do obchodního modelu – dodržování zásad, řízení rizik a požadavků na zveřejňování informací, dosažení cílů udržitelného financování a zvýšení objemu obchodu.

Pro jednotlivce

Lepší pochopení udržitelnosti jejich chování, které by podpořilo změny jejich spotřebních, investičních a úvěrových návyků.

Success story

KLIENT

Projekt TranspArEEnS získal finanční prostředky z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020. Na projekt dohlíží Evropská komise, vede ho Univerzita Ca’Foscari v Benátkách a podílení se na něm CRIF S.p.A., EMF-ECBC, Leibnizův institute pro finančních výzkum SAFE a Modefinance srl.

POTŘEBY

TranspArEEns si klade za cíl vytvořit kvalitativně-kvantitativní rámec pro standardizovaný sběr a analýzu informací o energetické účinnosti a ESG aspektech malých a středních podniků. Hodlá tak posílit standardizované zveřejňování těchto informací, podpořit přístup k dlouhodobému financování (např. prostřednictvím sekuritizace) a lepší hodnocení rizik. A zároveň omezit riziko greenwashingu.

Dosažení cílů EU v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 vyžaduje rozsáhlé investice do energetické účinnosti, které jsou považování za důležitý nástroj pro zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se této změně. Hodnocení vyvinuté společností TranspArEEnS bude klíčovým příspěvkem ke zlepšení zveřejňování souladu firem s cíli EU2030, taxonomií EU a referenčními hodnotami ESG se zaměřením na investice do energetické účinnosti. Jeho pozornost je věnována malým a středním podnikům, což celému projektu dodává strategickým význam vzhledem k tomu, že 99 % všech evropských společností jsou SME, a tudíž je jeho potenciální dopad velmi vysoký.

ŘEŠENÍ

V této souvislosti byl CRIF pověřen vytvořením standardizovaného kvalitativního rámce, který by prostřednictvím dotazníků shromažďoval informace malých a středních podniků o jejich činnostech v oblastech energetické účinnosti anebo aktivitách a faktorech v oblasti ESG.

Struktura dotazníků má za cíl zachytit kritické rozměry pro sladění s taxonomií EU, zveřejňování informací o ESG a prevenci greenwashingu.

Pro administraci dotazníků byla použita platforma Synesgy, kterou vlastní společnost CRIF, aby byla zaručena efektivita a transparentnost. K dosažení významného podílu na trhu byly na druhé straně využity různé kanály (síť poboček CRIF, obchodní aliance, sítě bank a další).

VÝSLEDKY

Přibližně 150 otázek, na které mají společnosti odpovědět, aby bylo možné celkově posoudit ESG profil společností. Každá otázka je doplněna o nápovědu, která usnadňuje vyplňovatelům práci.

Několik měsíců po zahájení průzkumu byly dotazníky rozeslány více než 110 tisícům společností, z nichž 18 % spolupracuje s více než jedním vedoucím, který se do projektu zapojil. Aktivita stále pokračuje a očekává se, že cílová hodnota se může dále výrazně zvýšit.

Další řešení

Advanced Big Data Analytics 1500

Pokročilé datové analýzy & big data

Zjistit více
Open Banking 2000 2

Open banking data

Zjistit více
Risk Digital Management Consulting 1500

Risk, digital a management konzultace

Zjistit více
Credit Rating 1500

Ratingové služby

Zjistit více