Boloňa, 09/09/2022

Environmentální, sociální a řídící (ESG) kritéria určují směr přechodu k udržitelnosti ve světě B2B malých a středních podniků a velkých podniků korporací i ve světě financí. Zohlednění ESG aspektů se promítá do lepších výsledků pro společnosti a provozovatele a vytváří hodnotu z hlediska financování, investorů, důvěry, pověsti a dodržování předpisů. Jak ale tuto hodnotu sledovat a prokázat, do jaké míry jsou kritéria ESG důležitá pro vlastní společnosti? Jaké jsou nejlepší nástroje pro vykazování a plánování ESG aktivit? Bez ohledu na odvětví existuje jeden zásadní prvek: posouzení udržitelnosti dodavatelského řetězce. Dodavatelské řetězce se nyní nacházejí v bodě zlomu. V celosvětovém měřítku je udržitelnost jedním z hlavních témat diskutovaných na každém setkání. Ale zatímco většina společností se nyní řídí svou udržitelností, jsou se často zabývají pouze 10 % svých dopadu; 90 % jejich uhlíkové stopy pochází z dodavatelského řetězce.

Deloitte Global 2021 Chief Procurement Officer Survey zjistil, že pouze 18 % vedoucích pracovníků pro zadávání veřejných zakázek formálně sleduje svá rizika v přímé dodavatelské základně a pouze 15 % mělo plný přehled o svých dodavatelských řetězcích.

Kromě toho společnosti stále častěji využívají outsourcingové procesy, což znamená, že strategické provozní fáze jsou řízeny třetími stranami. Monitorovací systémy s mezinárodním dosahem mohou zaručit konzistenci při klasifikaci a sledování portfolia dodavatelů. Uplatňování principů udržitelnosti principů v dodavatelském řetězci má za cíl snížit dopad výroby na životní prostředí a komunitu a dosáhnout dvou hlavních, vzájemně propojených cílů. Za prvé, snížit spotřebu a emisí za účelem zpeněžení dobrých výsledků, za druhé zvýšit produktivitu a pověst společnosti, a také její roli ve společnosti a společenské odpovědnosti. Skutečně víme, že 80 % spotřebitelů je ochotno zaplatit vyšší cenu, pokud výrobek pochází z obnovitelného zdroje a společnost podporuje spravedlivé pracovní postupy. Polovina společností však ani nemá plán udržitelnosti. A i když 90 % emisí společnosti pochází z jejích dodavatelských řetězců, nemůže jednat, protože její dodavatelský řetězec není digitálně propojen a nemůže spolupracovat se svými dodavateli a obchodními partnery.

Hodnocení udržitelnosti ESG se Synesgy

Jak lze tuto hodnotu sledovat a prokázat, do jaké míry jsou kritéria ESG pro jeho společnost důležitá?

Zde přichází na řadu Synesgy. Synesgy je globální digitální platforma, provozována společností CRIF. Díky svým globálním zkušenostem převzala společnost CRIF klíčovou roli při vývoji postupů, modelů, nástrojů a služeb pro udržitelný rozvoj podnikání a představuje trhu soubor služeb určených k integraci faktorů ESG do modelů a procesů zadávání zakázek a řízení rizik.

Přijetí firemní politiky zohledňující ESG je volba, kterou investoři a spotřebitelé oceňují, a proto CRIF pomáhá společnostem řídit jejich úsilí tímto směrem a informovat o jejich citlivosti k těmto otázkám prostřednictvím standardizovaných, digitálních a globálních nástrojů, které přesně měří firemní závazky a výsledky.

V souladu s tímto přístupem se CRIF vydala cestou integrace udržitelnosti do podnikových strategií, politik a procesů, čímž potvrzuje, že udržitelnost je jádrem podnikových politik, jejichž cílem je podporovat růst a udržitelný rozvoj jejích klientů.

Globální digitální platforma Synesgy, založená na standardech a metrikách stanovených Global Reporting Index, poskytuje víceúrovňovou podporu při sledování udržitelnosti rozsáhlých a komplexních dodavatelských řetězců.

Především globální společnosti mohou využívat systém spolupráce se specializovanými řídicími panely a nástroji pro podávání zpráv v reálném čase. Dodavatelský řetězec stále více vyžaduje větší zaměření na aspekty a události, které se netýkají pouze rizik spojených s řetězovým přerušením fyzických materiálových toků, ale také na sledování faktorů, jako je riziko poškození pověsti, dodržování zákonů a předpisů v oblasti životního prostředí ze strany dodavatelů, péče o zaměstnance, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, otázky ochrany údajů atd. Tento integrovaný přístup může monitorovat i dodavatelské ekosystémy a rozšířit se na mnoho tisíc subjektů, často velmi rozdílných velikostí a typů.

Společnosti mohou díky Synesgy samy vyhodnotit soulad s ESG tím, že vyplní speciální dotazník a obdrží konečné skóre ESG, zprávu a certifikát. Kromě monitoringu zajišťuje Synesgy také přesnou analýzu a monitorování informací poskytnutých společnostmi, a to jak zavedením automatických kontrol založených na analytických nástrojích, tak manuálních kontrol řízených týmem analytiků. Kromě dodržování mezinárodních předpisů byla globální platforma Synesgy vyvinuta také podle "lokální" logiky, tj. dotazník je lokalizován podle požadavků a pravidel specifických pro danou zemi, aby poskytoval hodnocení a výsledné skóre a certifikát ESG, co nejvíce odpovídalo dané zemi.

Organizace ve všech odvětvích začínají směřovat k zainteresovaným stranám a modelu hodnoty pro zákazníka, kde výsledky jsou kvantifikovány nad rámec bezprostředních nákladů a výnosů. Kromě toho společnosti jsou stále častěji posuzovány podle toho, jak jejich činnost vytváří dlouhodobé přínosy pro všechny zúčastněné strany, včetně akcionářů, zaměstnanců, zákazníky a společnost jako celek. jako celku. V tomto smyslu je důležité zaměřit úsilí na vyvážené přístupu zainteresovaných stran k cílům ESG.

Toho lze dosáhnout budováním obchodní strategie založené na kritériích ESG která umožní společnostem a finančním subjektům splňovat současné globální a místním předpisům, posílit značku pověst, zvýšit ziskovost a investice zainteresovaných stran a v konečném důsledku zmírnit provozní, transakční a klimatických rizik.

www.crif-esg.cz