CRIF-czech.jpg

Nejvíce zadlužené stavební firmy jsou z oboru Výstavba budov

​Stavebnictví v České republice patří k oborům nejvíce postižených ekonomickou recesí. Nejvíce zadlužené jsou aktuálně firmy z oboru Výstavba budov a nejméně z oboru Inženýrské stavitelství. Největší podíl na celkovém poklesu hospodářského výsledku ve stavebnictví pak mají společnosti ze segmentu Inženýrské stavitelství (propad o 81 %), následované segmentem Výstavba budov. Znatelně lépe jsou na tom v porovnání s ostatními firmy zabývající se Specializovanou stavební činností. Hospodářský výsledek tohoto segmentu byl oproti roku 2010 nižší „pouze“ o 17 %. Vyplývá to z aktuální analýzy výsledků hospodaření 1 879 firem v letech 2010 až 2013, kterou provedla společnost CRIF – Czech Credit Bureau na základě dat z aplikace komplexních obchodních informací Cribis, která jsou částečně dostupná na portálu www.informaceofirmach.cz.

Stavebnictví prožívá v posledních letech nelehké období, což dokazuje analýza hospodaření stavebních firem za poslední 4 roky. Hluboký pokles tržeb během sledovaného období zaznamenaly všechny segmenty stavebnictví. „Od roku 2010 poklesly o 11 % na 80,6 mld. Kč v loňském roce tržby firem zabývající se Výstavbou budov, v případě Specializovaných stavebních činností se snížily o 9 % na 26,4 mld. Kč. Největší pokles – o 28 % - byl zaznamenán v odvětví Inženýrského stavitelství, tržby těchto firem skončily v loňském roce na hodnotě 69,5 mld. Kč oproti 96,2 mld. Kč v roce 2010,“ vysvětluje Jan Cikler, projektový manažer aplikace Cribis a portálu www.informaceofirmach.cz.

Závažnost situace se odrazila také ve výsledku hospodaření sledovaných firem. Zatímco v roce 2010 dosáhl celkový výsledek více než 9,3 mld. Kč, hodnota za loňský rok ukazuje propad o téměř 70 % na 2,9 mld. Kč. Největší podíl na tomto poklesu má na svědomí segment Inženýrské stavitelství, kde se hospodářský výsledek firem snížil během sledovaného období o 81 % na jednu miliardu korun. O téměř 60 % se zhoršil zisk firem zabývajících se Výstavbou budov, ten však v posledních dvou letech stagnoval na hodnotě 2,4 mld. Kč. V porovnání s loňským rokem dosáhl lepších výsledků pouze segment Specializované stavební činnosti, přesto je hospodářský výsledek oproti roku 2010 nižší o 17 %.

Od roku 2010 poklesl celkový objem poskytnutých bankovních úvěrů a výpomocí stavebním firmám. Výrazně nižší celkovou částku v porovnání s předchozími roky získaly především firmy v segmentu Výstavba budov - jejich objem poklesl o 36 % na 4,4 mld. Kč. Naopak v případě segmentu Inženýrského stavitelství rostl celkový objem úvěrů až do roku 2012, v loňském roce se však jejich objem snížil na 2,4 mld. Kč.

Rentabilita tržeb stavebních společností byla v roce 2013 pod 2,5 %

Hospodaření firem v jednotlivých segmentech odvětví bylo hodnoceno pomocí několika finančních ukazatelů. Mediánová hodnota ukazatele za konkrétní rok a segment je zobrazena v grafech níže.

Poměr osobních nákladů k přidané hodnotě byl v letech 2010 až 2013 nejvyšší v segmentu Inženýrské stavitelství. Mediánová hodnota sledovaných firem, spadajících pod tento segment, rostla po celé období, v loňském roce dosáhla 78 %. Naproti tomu v případě firem zabývajících se Výstavbou budov a Specializovanými stavebními činnostmi dosáhla svého vrcholu v roce 2012 na hodnotách 71 % (Výstavba budov) a 74 % (Specializované stavební činnosti).

Rentabilita tržeb se v segmentu Inženýrské stavitelství zhoršovala po celé sledované období, kdy poklesla z hodnoty 4,2 % v roce 2010 až na 2,5 % v loňském roce. Naproti tomu situace ve firmách zabývajících se Výstavbou budov a Specializovanými stavebními činnostmi se v uplynulém roce zlepšila, přesto medián rentability tržeb těchto segmentů dosahoval vždy nižších hodnot než v případě Inženýrského stavitelství.

Celková zadluženost byla po celé sledované období nejvyšší u firem zabývajících se Výstavbou budov, kdy se pohybovala nad hodnotou 60 %. Poměrně stabilní hodnoty ukazatele zadluženosti byly zjištěny v odvětví Specializované stavební činnosti (mezi 57 % až 59 %). Nejnižší zadluženost – okolo 45 % vykazovalo v letech 2010–2013 Inženýrské stavitelství.

Celková likvidita dosáhla v loňském roce nejlepších výsledků za celé sledované období. Po poklesu v roce 2011, který nastal v odvětvích Inženýrské stavitelství a Specializované stavební činnosti, docházelo od roku 2012 znovu k růstu mediánové hodnoty. V loňském roce dosáhla celková likvidita v Inženýrském stavitelství mediánové hodnoty 1,87 a ve Specializovaných stavebních činnostech hodnoty 1,64.  Naproti tomu likvidita firem zabývajících se Výstavbou budov se během celé doby pohybovala pod hodnotou 1,5, avšak stále konstantně rostla.

„K nárůstu doby obratu krátkodobých pohledávek došlo v celém odvětví. Nejvyšší růst však byl zaznamenán v segmentu Inženýrské stavitelství, kde se oproti roku 2010 v roce 2013 zvýšil o 12 dní na 82 dní. O 10 dní se prodloužila doba obratu krátkodobých pohledávek v segmentu Výstavba budov, o více než 4 dny v případě Specializovaných stavebních činností,“ doplnil Jan Cikler.

Stejně tak se za sledované období zvýšil medián doby obratu splatnosti závazků, avšak tento nárůst nebyl tak razantní. Medián hodnoty byl na začátku i na konci sledovaného období nejvyšší v případě Výstavby budov, naopak nejnižší hodnoty zaznamenal segment Inženýrské stavitelství. Doba splatnosti závazků se zde zvýšila ze 77 na 86 dnů.