CRIF-czech.jpg

Žen je ve vedení českých firem stále málo. Ovládají především malé mladé firmy a jsou to individualistky

​Jen v necelé pětině obchodních společností je vedení smíšené, čistě dámské obsazení má jen 14 % firem, zjistili analytici společnosti CRIF – Czech Credit Bureau. Ženy dominují v oborech jako vzdělávání a zdravotní a sociální péče, častěji než muži také vedou firmy věnující se profesní, vědecké a technické činnosti.

„Porovnáme-li firmy s čistě pánským vedením s firmami vedenými výlučně ženami, zjistíme zajímavý rozdíl: zatímco muži ve 32 % případů spolupracují ve vícečlenném vedení, ženy výrazně častěji figurují ve vedení samy,“ poukazuje analytička CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková. Dvoučlenné vedení má pouze 12 %, tříčlenné už jen pouhá dvě procenta čistě dámských firem. „Ženy řídí spíše malé firmy, muži střední podniky. U velkých společností s obratem nad 30 milionů ročně je poměr vyrovnaný,“ porovnává Kameníčková.

Z hlediska doby působení na trhu jsou společnosti, které ovládají pouze ženy výrazně mladší. Necelá třetina z nich byla založena po roce 2010. Naproti tomu více než třetina společností, v jejichž vedení jsou výlučně muži, vstoupila na trh před rokem 1998.

Genderově vyrovnané šance jsou v obchodu. Společnosti působící v odvětví vzdělávání a zdravotní a sociální péče mají čtyřikrát častěji dámské vedení, než pánské. Překvapivá je čtvrtinová dámská převaha v odvětví profesní, vědecké a technické činnosti. Naproti tomu čistě pánské vedení je obvyklejší ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví, tedy odvětvích, ve kterých muži převažují i jako zaměstnanci.

Graf 1: Obchodní společnosti podle obsazení vrcholových orgánů  

Pramen: Cribis.cz, CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.

Graf 2: Obchodní společnosti podle počtu členů ve vrcholových orgánech

Pramen: Cribis.cz, CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.

Graf 3: Obchodní společnosti podle výše ročního obratu

Pramen: Cribis.cz, CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.

Graf 4: Obchodní společnosti podle délky existence na trhu

Pramen: Cribis.cz, CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.