CRIF-czech.jpg

Rating krok za krokem – jak získat vysvědčení o důvěryhodnosti firmy

​Pomůže vám rating pro malé a střední podniky. Hodit se vám bude i tehdy, pokud se chcete ucházet o čerpání dotací ze strukturálních fondů EU či při soutěžení o zakázky vypsané jak státní správou, tak velkými soukromými zadavateli. 

Rating malých a středních podniků (MSP) organizovaný pražskou Hospodářskou komorou a odborným garantem společností CRIF – Czech Credit Bureau funguje již od roku 2003.  Podává důvěryhodné objektivní informace o ekonomickém zdraví hodnocených subjektů a jeho prostřednictvím mohou menší firmy dosáhnout na bankovní úvěry a zvýhodněné nabídky u partnerů projektu.

Rating je určen primárně pro malé a střední podniky, a to ať vedou podvojné účetnictví nebo daňovou evidenci.  Využít jej však mohou také družstva, municipality, neziskové organizace, mikropodniky, živnostníci i nepodnikající fyzické osoby. Vynikající příležitost dokázat svůj potenciál díky ratingu získávají také startupy, tedy začínající podniky.

Využití ratingu je poměrně široké a může pomoci při komunikaci s velkými společnostmi nebo některými složkami státní správy, například při získávání státních podpor a dotací a také veřejných zakázek. Malé a střední podniky mohou díky ratingu dosáhnout například na odklad splátek, nižší poplatky a úrokové sazby, změny lhůt splatnosti, či nižší objem povinných záloh.

 

Jaké údaje je třeba při žádosti o rating poskytnout

Získání ratingu MSP je jednoduché. Pro zpracování ratingu je třeba, aby společnosti Hospodářské komoře hlavního města Prahy poskytly údaje o hospodaření za poslední dva roky a aktuální čtvrtletí. Startupy, které nemají dostatečně dlouhou podnikatelskou historii, namísto těchto údajů vyplní vstupní tabulku, kterou ve výpočtu doplní údaje z databází odborného garanta.

Nefinanční analýza využívá dalších informací o firmě, jako je počet zaměstnanců, odvětví podnikání, doba existence firmy apod.

Jak si o rating MSP zažádat

Pro oba případy jsou na internetových stránkách Hospodářské komory hlavního města Prahy k dispozici přehledné formuláře, které je možné si snadno stáhnout a v klidu vyplnit. Můžete si zvolit, zda budete chtít výslednou analýzu poskytnout také třetím stranám, nebo si ji ponecháte pouze pro interní účely. Individuálně lze navolit, kterým konkrétním partnerům projektu informace poskytnuty být mohou, a kterým nikoli. Stejně tak je možné zveřejnění výsledku povolit pouze v případě, že dosáhnete nejvyššího stupně.

Vyplněný formulář se poté jednoduše zašle emailem zpět Hospodářské komoře hlavního města Prahy, pracovníci komory zkontrolují vyplněné údaje a případně si vyžádají úpravy. Potom vám zašlou formulář ke zpětné kontrole. Zkontrolované formuláře jsou analyticky zpracovány profesionály odborného garanta. Po zpracování dat je zájemci o rating doručeno heslo k on-line přístupu k ratingu a ratingový list i analytická zpráva jsou mu také zaslány poštou. Nejdéle do pěti pracovních dnů tak žadatel získává ratingové ohodnocení své společnosti. Po celou dobu procesu zpracování je systém pečlivě zabezpečen proti úniku dat.

V případě zájmu je samozřejmě možné formuláře vyplnit a odevzdat osobně v Krajských či Okresních pobočkách Hospodářské komory.

Jak se rating počítá

Metoda využitá v ratingu malých a středních podniků odpovídá systémům, jaké používají banky k hodnocení žadatelů o úvěr. Výpočet je harmonizovaný se standardy EU, splňuje kritéria pravidel BASEL II. Platnost ratingu je jeden rok.

Při ratingovém hodnocení jsou posuzovány zejména tři skupiny finančních ukazatelů – rentabilita, krátkodobá likvidita a dlouhodobá solventnost malých a středních podniků.  Tyto ukazatelé jsou vypočteny z odevzdaných výkazů o hospodaření.

Druhou základní složkou ratingu je nefinanční analýza, která se opírá o posouzení chování společnosti, demografické charakteristiky, odvětvovou příslušnost, pozici managementu a vlastníků z pohledu vlastnických vazeb a další aspekty ovlivňující podnikání. Posouzení těchto kritérií zajišťuje rozsáhlá aplikace cribis.cz, která obsahuje data z více než tří desítek informačních zdrojů.

Co lze vyčíst z ratingového listu

Výstupem ratingového hodnocení je tzv. ratingový list, z něhož lze vyčíst nejenom ratingový stupeň hodnocené firmy, ale také další užitečné informace pro hodnocenou firmu.

Rating MSP hodnotí subjekt jedním ze sedmi ratingových stupňů (A, B+, B, B-, C+, C, C-) doplněný komentářem o míře rizika a silných a slabých stránkách hodnoceného subjektu.

Zelené stupně (A, B+) charakterizují firmu v dobré ekonomické situaci, žluté stupně (B, B-) průměrný podnik a červené stupně (C+, C, C-) pak problémovou firmu.

Každý ratingový stupeň je v daném oboru podnikání doplněn pravděpodobností bankrotu. Toto číslo charakterizuje kolik obdobných podniků ze sta je v období jednoho roku ohroženo bankrotem.

Jak využít výsledku ratingu

Pokud vaše hodnocení dopadne dobře, můžete udělit souhlas se zařazením výsledků do vnitřní databáze. Odtud se informace o vašem ratingovém stupni dostane k dalším subjektům – partnerům projektu – které mohou na základě příznivého ratingu váš podnik oslovit s nabídkou spolupráce. U partnerů projektu můžete zároveň díky ratingu MSP dosáhnout mnoha výhod a slev.

Partneři projektu

Československá obchodní banka, a.s., Komerční banka, a.s., T-Mobile, Pražská plynárenská, a.s., Pražská energetika, a.s., Puncovní úřad, Kolektory Praha, Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Subterra, a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s. a Městská část Řeporyje.

Pokud si budete přát vaši firmu pomocí vynikajícího výsledku zviditelnit, máte výjimečnou příležitost díky unikátní spolupráci s největším českým  internetovým vyhledávačem seznam.cz. V sekci „firmy“ lze k vašim údajům uvést také výslednou známku vašeho ratingu. Tak můžete oslovit nové obchodní partnery i na internetu.

Benefit z ratingového hodnocení mají i firmy, jejichž finanční situace není dobrá a umístí se tedy v červeném stupni, protože získají objektivní podrobný přehled o slabých místech svého fungování, což jim umožní do budoucna svoji situaci napravit.

Jiří Svoboda, Projektový manažer, rating MSP
Jan Cikler, Projektový manažer, iRating