CRIF-czech.jpg

Rating je vaše podnikatelské vysvědčení. Zvyšte svoje šance na trhu!

Jak ale přesvědčit obchodní partnery o svých schopnostech, kredibilitě a finančním zdraví? Vhodným řešením je nechat si zpracovat nezávislé hodnocení v podobě ratingu firmy.

Pokud se rozhodujeme, zda někomu půjčit nebo zda vložit svůj kapitál do nového projektu, primárně se snažíme zajistit co možná nejvyšší bezpečnost naší investice. Nejčastěji se spoléháme na naše předchozí zkušenosti, vynikajícím zdrojem informací jsou také reference. Poněkud komplikovanější situace nastane, když takovýto individuální zdroj informací k dispozici nemáme. Právě pro tyto případy se hodí nezávislé ekonomické hodnocení, tedy rating. Jedná se totiž de facto také o typ reference, navíc objektivní, přehledné a srozumitelné. Podnikatel, který takovýmto „vysvědčením“ svojí firmy disponuje, se dostává do jasné výhody před konkurencí.

Co firmě rating přinese

Hodnocení probíhá pomocí mnoha parametrů finanční i nefinanční povahy. Rating obvykle vnímáme především jako nástroj hodnocení ekonomického stavu států a velkých firem, ale výhodný je i pro střední a menší firmy. V zahraničí je využívání ratingu běžné, přispívá velkou měrou k transparentnosti trhu a pomáhá minimalizovat podnikatelská rizika.

Díky dobrému ratingovému hodnocení mohou podnikatelé dosáhnout lepších úvěrových podmínek (nebo vůbec úvěr získat) či prokázat, že jejich firma je schopná dostát závazkům vůči zadavateli zakázky.

Důležité je nechat si rating zpracovat důvěryhodnou společností, která má dlouhodobé zkušenosti a jejíž metodika výpočtů odpovídá požadavkům bankovního sektoru, státní správy a v neposlední řadě standardů EU. Příkladem takového ratingu je Rating MSP, projekt Hospodářské komory hlavního města Prahy s odborným garantem i CRIF – Czech Credit Bureau, společnostíq která j ratingový systém vyvinula na základě expertních znalostí z bankovního sektoru a statistického zpracování velkého množství tuzemských dat (včetně informací o firemních bankrotech).

Metodika Ratingu MSP je harmonizována se standardy EU i s pohledem bankovních domů a umožňuje malým a středním podnikatelům získat objektivní hodnocení ekonomického zdraví jejich firmy. Ratingem podnikatel získá objektivní hodnocení své situace a v případě pozitivního hodnocení i větší jistotu, , že může žádat banky o finance na svou činnost.

Rating je vhodný i pro malé a střední podniky

Ratingem mohou být hodnoceny různé typy subjektů například malé a střední podniky, podnikatelé ale i municipality, bytová družstva, neziskové organizace nebo začínající firmy (start up). Pro všechny jmenované je totiž typické, že při své činnosti vstupují do kontaktu s novými obchodními partnery, kterým potřebují jasným a prokazatelným způsobem deklarovat svou ekonomickou situaci – ať již jde o uzavření smlouvy mezi podnikateli nebo třeba žádost obce o bankovní úvěr na nové investice. Pražská hospodářská komora dokáže zajistit hodnocení všech uvedených subjektů, projekt Rating MSP, ale cílí především na malé a střední podniky a fyzické osoby podnikatele.

Model hodnocení malých a středních podniků se principiálně shoduje s metodami, které používají banky k hodnocení žadatelů o úvěr. Jeho výhodou tedy je, že je využíván jak bankovním sektorem, tak Ministerstvem průmyslu a obchodu při hodnocení žadatelů o čerpání strukturálních fondů EU. Tento ratingový model byl prověřován velkými bankovními domy a je validován na 20letou řadu bankrotů v České republice.

V ČR využívá tohoto ratingového modelu také například Magistrát hlavního města Prahy nebo Státní pozemkový úřad. Ratingu se využívá především ve vztahu k obchodním partnerům, jimž můžete díky dosaženému ratingovému stupni deklarovat bezpečnost obchodního styku s naší firmou. Díky dobrému ratingu můžete dosáhnout například výhodnější doby splatnosti faktur či nižších záloh velkým partnerům. Potenciálním investorům pak dá ratingové hodnocení jistotu, že svoje peníze vkládají do správných rukou. Pokud investory či partnery teprve hledáte, vynikající hodnocení je na vaši firmu může upozornit.

Modely hodnocení firem byly původně vyvinuty pro finanční instituce A tak pokud se rozhodnete žádat o podnikatelský úvěr, vyplatí se nechat si zpracovat nezávislý rating předem, abyste v případě nutnosti byli schopni včas odstranit eventuální nedostatky a abyste nebyli hodnocením banky překvapeni.

Jak ratingové hodnocení probíhá a podle čeho je firma hodnocena

Z obecného pohledu rating měří, jak jsou hodnocené subjekty schopné dostát svým závazkům, jestli jsou finančně zdravé nebo ne. Z ratingového hodnocení získáte přehled o úvěruschopnosti společnosti, a zejména o její schopnosti plně a včas splácet své finanční závazky. Cílem analýzy je dopodrobna vyhodnotit ekonomické zdraví společnosti a posoudit její konkurenční postavení v oboru či odvětví.

Hodnocení metodikou iRatingu společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, která je odborným garantem pro Hospodářskou komoru hl. města Prahy, je stanovován na základě finančního a nefinančního hodnocení firmy. Finanční bonita je zachycena jak ve vztahu k aktuální situaci, tak v meziročním vývoji. Jednotlivé ukazatele charakterizují krátkodobou likviditu, dlouhodobou solventnost a rentabilitu hodnoceného subjektu.
Pro finanční část hodnocení jsou podkladem zejména účetní výkazy za poslední dva roky a aktuální čtvrtletí. Nefinanční analýza pak využívá dalších informací o firmě, , odvětví jeho podnikání, doba existence firmy apod.

Výstupem je jeden ze sedmi ratingových stupňů (A, B+, B, B-, C+, C, C-) doplněný komentářem o míře rizika a silných a slabých stránkách hodnoceného subjektu.

Zelené stupně (A, B+) charakterizují firmu v dobré ekonomické situaci, žluté stupně (B, B-) průměrný podnik a červené stupně (C+, C, C-) pak problémovou firmu, která bude obtížně shánět financování. Zejména poslední dva ratingové stupně jsou vážným signálem o velmi špatné situaci hodnocené firmy.

V projektu Rating MSP zabezpečí zpracování ratingu Hospodářská komora hlavního města Prahy, a to i prostřednictvím sítě Krajských či Okresních HK.

Výstupem z ratingového systému je tzv. ratingový list, z něhož lze vyčíst nejenom ratingový stupeň hodnocené firmy, ale také pravděpodobnost bankrotu v oboru a další užitečné informace pro hodnocenou firmu. Hodnocený subjekt se může rozhodnout, zda bude chtít výslednou analýzu poskytnout také třetím stranám, nebo si jej ponechá pouze pro interní účely. Pokud je vyhodnocení pozitivní, firma získává uznávané osvědčení kvality. Ale i pokud se hodnocený subjekt dostane do červeného stupně, podrobná analýza mu dává cenné vodítko k nápravě. Díky získaným datům tak může nastavit změny, které povedou k větší efektivitě a transparentnosti jeho podnikání. V dnešní turbulentní době jsou to totiž právě komplexní informace, které podnikatelům mohou pomoci získat náskok před konkurencí.

Jan Cikler, projektový manažer, Cribis a iRating, CRIF – Czech Credit Bureau