CRIF-czech.jpg

V prvním čtvrtletí 2013 přibylo nejméně živnostníků za posledních 5 let

​​V prvním čtvrtletí letošního roku vzniklo 6 350 obchodních společností a podnikatelskou činnost zahájilo 14 244 fyzických osob podnikatelů (živnostníků). Zatímco ve srovnání se stejným obdobím roku 2012 vzniklo o 462 obchodních společností více, počet nově založených fyzických osob podnikatelů (FOP) se naopak o 5 846 snížil. Soukromí podnikatelé se živnostenským oprávněním v tomto kvartálu zakládali firmy vůbec nejméně za posledních pět let. Vyplývá to z aktuální analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, vycházející z dat portálu komplexních informací o firmách cribis.cz.

Od ledna do března zaniklo 1 251 obchodních společností, o 225 méně než ve stejném období předchozího roku. V tomto období ukončilo činnost 11 919 fyzických osob podnikatelů, což je také méně než v předchozím období, tentokrát o 991 subjektů. Dramaticky se však snižuje počet nově zakládaných firem.

Čistý přírůstek firem (daný rozdílem mezi počtem vzniklých a zaniklých firem) dosáhl nejnižší hodnoty od roku 2009, a to především kvůli velice malému přírůstku FOP. Ten byl ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 méně než poloviční, přibylo pouze 2 325 subjektů. Počet obchodních společností se meziročně zvýšil o 5 099 a vykazuje tak stabilní růst. V posledních 12 měsících se čistý přírůstek počtu fyzických osob podnikatelů podílel na celku 40 %, zatímco před třemi lety to bylo 65 %. K největšímu poklesu přitom došlo v  roce 2012.

Obchodní společnosti v prvním kvartálu vykazovaly také mnohem lepší poměr nově vzniklých firem ku zaniklým, než FOP. Zatímco na deset zaniklých obchodních společností připadlo 51 nově založených společností, u fyzických osob podnikatelů to bylo jen 12 (o třetinu méně než v roce 2009).

Vzniky a zániky firem podle odvětví

I přes poměrně nepříznivou situaci vykazovala v prvním čtvrtletí 2013 většina odvětví čistý přírůstek, výjimkami byla odvětví stavebnictví a dopravy, kde celkový počet zaniklých firem převýšil počet vzniklých.

Zatímco obchodním společnostem se v prvním kvartálu poměrně dařilo a jejich růst byl zaznamenán ve všech sledovaných odvětvích, u fyzických osob podnikatelů nastal meziroční růst počtu pouze v oblasti obchodu, stejný počet FOP si udržel sektor ubytování a stravování. Ve všech ostatních byl úbytek FOP větší než počet nově založených.

Přírůstek obchodních společností byl nejvyšší v odvětví obchodu a v činnostech spojených s nakládáním s nemovitostmi. Dobré výsledky vykázalo také odvětví ubytování a stravování – na 10 zaniklých obchodních společností připadlo 47 nově založených.

Velký rozdíl mezi obchodními společnostmi a živnostníky nastal ve stavebnictví. Zatímco počet nově založených obchodních společností 5,5krát převyšoval počet zaniklých, v případě fyzických osob podnikatelů bylo toto odvětví druhé nejhorší s pouze 6 nově založenými živnostmi na 10 zaniklých. Největší skepse panuje v odvětví dopravy, ve kterém na 10 zaniklých připadly pouze tři nově založené FOP a 30 nově založených obchodních společností.

Graf 1: Rozdíl mezi počtem vzniklých a zaniklých firem v prvním čtvrtletí let 2009 až 2013Pramen: portál cribis.cz, CRIF – Czech Credit Bureau

Poznámka: přírůstek firem = rozdíl mezi počtem vzniklých firem a počtem zaniklých firem

 

Graf 2: Přírůstek firem podle vybraných odvětví v prvním čtvrtletí roku 2013Pramen: portál cribis.cz, CRIF – Czech Credit Bureau

Poznámka: přírůstek firem = rozdíl mezi počtem vzniklých firem a počtem zaniklých firem