CRIF-czech.jpg

Vloni v ČR přibylo nejméně podnikatelů za poslední čtyři roky

​V roce 2012 bylo podle údajů z obchodního rejstříku založeno 23 055 obchodních společností a 5 797 jich zaniklo, jejich čistý přírůstek tak činil 17 258. Zatímco přírůstek obchodních společností je mezi jednotlivými lety poměrně stabilní, na soukromé podnikání si troufá čím dál méně lidí. Vloni v ČR přibylo jen o něco více než 20 000 nových fyzických osob podnikatelů, což představuje více než čtyřicetiprocentní propad ve srovnání s rokem 2009. Vyplývá to z aktuální analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau vycházející z dat portálu komplexních informací o firmách cribis.cz.

„Loňský čistý přírůstek počtu obchodních společností je o něco vyšší než v roce 2011, avšak hodnot z let 2009 a 2010 nedosáhl. Prudce stoupá počet společností zanikajících po více než 15 letech existence, tedy firem dlouhodobě zavedených na trhu. Zánik firem s dlouhou historií je důsledkem déletrvající ekonomické stagnace v posledních letech,“ uvedla vedoucí analytického oddělení CRIF – Czech Credit Bureau, Věra Kameníčková.

Podíl zaniklých obchodních společností na počtu nově vzniklých dosáhl v roce 2012 27 %. Podíl zaniklých fyzických osob podnikatelů na nově vzniklých byl mnohem vyšší, a to 69 %. Ačkoli absolutní počet fyzických osob podnikatelů je zhruba třikrát vyšší než počet obchodních společností, v posledních čtyřech letech se výše čistého přírůstku (rozdíl mezi počtem vzniklých a počtem zaniklých) u obou skupin firem sbližuje.

Vzniky a zániky firem v regionech
Téměř polovina obchodních společností, které vznikly v roce 2012, má sídlo v Praze. Praha dominuje i v počtu zaniklých obchodních společností, a to třetinovým podílem. Nejhůře si vedly obchodní společnosti se sídlem v kraji Vysočina, ve kterém na dvě vzniklé obchodní společnosti připadá jedna zaniklá.

V Praze bylo v roce 2012 založeno i nejvíce fyzických osob podnikatelů (15 %), ale také jich zde nejvíce zaniklo. Poměrně si však nejhůře vedl Karlovarský kraj, ve kterém byl 89% podíl zaniklých na vzniklých, naopak nejlépe dopadl kraj Zlínský (s 55% podílem zaniklých na vzniklých obchodních společnostech).

Vzniky a zániky firem podle odvětví
V nejčetněji zastoupených odvětvích (kromě obchodu a ubytování včetně stravování) se sice loni počet obchodních společností meziročně zvýšil, ale jejich čistý přírůstek byl většinou nižší než v roce 2011. Nejnižší čistý přírůstek za poslední čtyři roky zaznamenala odvětví zpracovatelský průmysl, stavebnictví, doprava a činnosti spojené s nemovitostmi.

Počet fyzických osob podnikatelů v dopravě klesá již čtvrtým rokem po sobě, a v roce 2012 se meziročně snížil i v odvětví stavebnictví a činností spojených s nemovitostmi. „Čistý přírůstek ve zpracovatelském průmyslu v roce 2012 činil 38 % hodnoty z roku 2011, a v případě ubytování včetně stravování to bylo pouze 25 %, což značně ovlivnilo celkový čistý přírůstek fyzických osob podnikatelů,“ uvedla Věra Kameníčková.

Stáří firem v době zániku
Každá druhá firma, která v roce 2012 zanikla, je starší 15 let. Za poslední tři roky se zvýšil nejen podíl zanikajících starších firem, ale stoupá také podíl zanikajících nejmladších firem působících na trhu méně než 5 let. Naopak podíl těch společností, které v době zániku existovaly 10 až 15 let, se snížil. Loni zaniklo o 38 % fyzických osob podnikatelů, které fungovaly na trhu 10 až 15 let, méně než před třemi lety. „Nejstarší a nejmladší fyzické osoby podnikatelů mají v počtu zániků větší podíl než obchodní společnosti, ale tendence ke zvyšování podílu nejstarší a nejmladší věkové kategorie byla v daném období společná pro obě právní formy,“ upřesnila Věra Kameníčková.

Graf 1: Čistý přírůstek firem
Pramen: portál cribis.cz, CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.
 
Graf 2: Stáří obchodních společností v době zániku
Pramen: portál cribis.cz, CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.
 
Graf 3: Délka podnikatelské činnosti fyzických osob podnikatelů v době ukončení činnosti
Pramen: portál cribis.cz, CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.