CRIF-czech.jpg

Jak pomáhají obchodní informace při interním řízení rizik podniku?

Jsou přímo provázány s některými riziky podnikání a také jim pomáhají předcházet. I přestože v záplavě informací je snadné i ty podstatné opomíjet, v prostředí firem a řízení rizik se to nemusí vyplatit. Nedostatečná informovanost by neměla být příčinou nezdaru. Už proto, že k vyhodnocování těch správných informací a potažmo k prevenci krizových situací jsou k dispozici účinné nástroje, které většinu práce udělají za nás, a na podnikatele a manažery pak zbude “jen“ samotné rozhodnutí.
 
Jaké jsou nejčastější chyby při aplikaci?
V počátcích podnikatelských záměrů nebo v době jejich úspěšného rozvoje se často vznik vážných obtíží může zdát méně reálný a vést k podcenění budoucích problémů a procesů risk managementu. To se projevuje například nejasnou odpovědností za řízení rizik, absencí plánů pro řešení krizových situací, a co je důležité z pohledu tohoto článku, velmi často také podceňováním monitorování a vyhodnocování rizikových faktorů a informací. Je třeba si uvědomit, že řízení rizik není pouze záležitostí jedné etapy životního cyklu projektu nebo podnikatelského záměru. Je třeba jej vnímat jako kontinuální a především preventivní aktivitu.
 
Většině hrozeb se přitom dá předcházet správným rozhodováním manažerů a provedením adekvátních opatření. V praxi však procesní řízení rizik firmy implementují velmi často až poté, co přestály nežádoucí události, které negativně ovlivňují jejich fungování.

Jak správně využít (obchodní) informace?
Z pohledu množství informací se můžeme setkat se dvěma protipóly - nedostatek informací způsobuje riziko; na druhou stranu stejný efekt může mít také přebytek informací. To vše přináší potřebu spolehlivých automatizovaných informačních nástrojů, která množství informací pomohou vyhodnotit a včas identifikovat případná rizika. A to ať už se jedná o informace interní, produkované vlastní činností firmy, tak především o informace externí. Specifické postupy v oblasti řízení rizik mají své uplatnění mimo jiné právě ve formě tzv. systémů včasného varování. Ty umožňují určitý typ rizik (kreditní, operační, likvidity) účinně předpovídat. Činí tak na základě indikátorů, které jsou navrženy tak, aby identifikovaly rizikové události co nejdříve po jejich vzniku a podnikatele včas upozornily.
 
Jak zmírnit riziko pomocí informací?
Získávání dodatečných informací je ve firemní praxi jedna z nejdůležitějších metod snižování rizika v obchodním kontaktu firem. Firmy snižují obchodní riziko tím, že získávají dodatečné informace o svých obchodních partnerech, snaží se obstarat si informace o konkurenci a o jejich dalších záměrech.
 
Tyto informace o právnických osobách a živnostnících je možné získat z veřejně dostupných zdrojů, jako je například obchodní a živnostenský rejstřík ČR nebo registr ekonomických subjektů. Takových zdrojů, ve kterých je možné obchodní informace sledovat, je více než dvě desítky. Při práci s nimi se však manažeři mohou spolehnout na moderní nástroje, které umožňují průběžnou kontrolu spolehlivosti obchodních partnerů. Jedním z nich je i moderní databáze firem cribis.cz, který integruje všechna data z těchto zdrojů a upozorňuje na důležité skutečnosti podle individuálních požadavků. Základem takové profesionální práce s obchodními informacemi přitom musí být komplexnost informací a jejich přehlednost.
 
Jaké informace jsou při řízení rizik klíčové?
Při řízení rizik, pohledávek a závazků nám informace o našich obchodních partnerech a jejich změny mohou signalizovat negativní události, které mohou ovlivnit jejich spolehlivost a plnění finančních závazků. První úrovní jsou základní informace o společnosti, její identifikační údaje, vlastníci apod. Další vrstvu informací pak tvoří finanční informace o firmě nebo partnerovi, jako například výše základního kapitálu, tržeb, zadluženost nebo platební morálka. Zde už nabývají na významu tzv. varovné informace, které upozorňují na negativní změny, jako je například návrh na konkurz nebo vyhlášení insolvence. Další vrstva informací, která pomáhá dotvářet obrázek o dané společnosti, je celkový pohled na odvětví a region, v nichž daná firma působí. V neposlední řadě je důležitou úrovní informací o obchodních partnerech vlastnická struktura firmy a její vývoj v čase. Pokud v ní nastanou náhlé změny, případně jsou majetkové a vlastnické vztahy delší dobu nevyjasněné, může to indikovat jisté problémy a případně negativně ovlivnit obchodní vztah s vaší společností. Databáze cribis.cz umožňuje například procházet aktuální i historické informace o propojených osobách a společnostech, majetkových vazbách společností, jejich partnerů a dalších třetích stran, až do několika úrovní souvisejících vztahů (vlastníci, představenstvo, dozorčí rada, majetkové účasti ve společnostech). Odhalit tak můžete žádoucí i nežádoucí propojení některých obchodních subjektů. 
 
Jak dostat pouze ty důležité informace?
Znalost všech těchto informací je klíčová například v posouzení platební schopnosti odběratele. Klíčovou položkou práce s informacemi je jejich vyhodnocení tak, aby uživatel dostal takový výsledek, který pro svoje rychlé a profesionální rozhodování potřebuje. Databáze tedy musí být schopna podle individuálních požadavků sestavit data do reportů a přehledných diagramů vazeb tak, aby stačilo jen pár minut k jejich vyhodnocení. Na základě zjištěných údajů a správného know-how některé databáze umí také sestavit vlastní hodnocení v podobě indexu, jež hodnotí obchodní riziko spojené se společností, nebo celkovou bonitu subjektu.
 
Řízení rizik v praxi – odhalení insolvence s půlročním předstihem
S pomocí výše popsaných obchodních informací můžeme odhalit vyhlášení insolvence našeho partnera již s půlročním předstihem. Jak by to vypadalo v praxi? Podívejme se na kauzu, která hýbala energetickým trhem na přelomu let 2008 a 2009. Do finančních potíží se dostala společnost Moravia Energo, jež byla velmi aktivním obchodníkem na burze s elektrickou energií, kterou následně prodávala také koncovým spotřebitelům. Přes zdařilý rozjezd byznysu se společnost začala dostávat do potíží a začátkem března 2009 zkrachovala. Obchodní partner, který měl přímý zájem na aktivitách a fungování Moravie, mohl z obchodních informací vyčíst, že již od počátku roku 2008 rapidně klesal zisk společnosti a následně se přelil do výrazné ztráty. Už 1. 9. 2008 by byl zároveň monitoringem z databáze cribis.cz upozorněn, že na společnost byl podán návrh na konkurz. S půlročním předstihem před vyhlášením insolvence tedy mohl předpokládat, že se firma dostává do vážných finančních problémů, a na takovou variantu se připravit.
 
Zisk externích informací o obchodních partnerech je tedy účinným nástrojem řízení a prevence rizik společnosti. Je třeba říci, že zisk a zpracování těchto informací, ať již individuální, nebo pomocí specializované databáze, si žádá jisté finanční náklady. Ty jsou však zcela zanedbatelné v porovnání s tím, jakým finančním ztrátám pomohou předcházet.
 
Jan Cikler, produktový manažer, CCB – Czech Credit Bureau, a. s.