CRIF-czech.jpg

Primární snahou bylo fungovat na principu samoregulace


S jejím výkonným ředitelem Petrem Kučerou jsme hovořili o kontextu celého projektu a jeho vzniku, o fungování podobných registrů v zahraničí. Také o právech a povinnostech, které registr finančním poradcům a jejich společnostem přinese, jak zabrání zneužití ze strany společností při odchodu poradce, jaké dopady a jak rychle může registr mít a jak se to potkává s víceméně paralelními snahami vlády tento segment regulovat legislativně.
 
„Dlouhodobá vize projektu je chránit na jedné straně finanční instituce, kvalitní poradenské společnosti, a na druhé straně koncové zákazníky, kteří služeb poradců využívají,“ popisuje Petr Kučera.
 
Kde vznikla myšlenka registru finančních poradců a kdo jeho vznik v ČR inicioval?
Během našich standardních obchodních jednání se společnostmi, které působí na finančním trhu, se začala objevovat potřeba vytvořit efektivní nástroj pro řízení lidských zdrojů v oblasti finančně poradenského trhu. Ukázala se také jako potřebné zvýšit transparentnost tohoto trhu a zároveň jít cestou samoregulace. Naše více než desetileté zkušenosti z vedení pozitivního bankovního a nebankovního registru byly dobrým základem pro vznik registru poradců ELIXIR.
 
Existují podobné registry v zahraničí? Jak fungují?
V rámci mateřské společnosti CRIF máme zkušenosti s obdobným registrem ve Velké Británii, který se jmenuje ELIXIR2000. Ten je však zaměřený především na oblast pojišťovnictví. Funguje již 12 let a přináší především služby v oblasti komplexních zpráv, prověřování a monitoringu zprostředkovatelů pojistných služeb.

Český registr poradců ELIXIR je díky své šíři multisektorového záběru v podstatě unikátním projektem.
 
CÍLE A PŘÍNOSY
 
Jaký vliv měly na spuštění registru aktivity vlády (nová legislativa, regulace)? Řeší právní regulace stejný problém, stejným způsobem, jako registr finančních zprostředkovatelů?
Naše řešení a podoba registru vychází jednoznačně z potřeb trhu, především z potřeb samotných finančně poradenských a makléřských společností - ale také poskytovatelů finančních služeb, jako jsou pojišťovny, banky, penzijní fondy a další. Potřeby členů registru ELIXIR jsou samozřejmě částečně také formovány legislativou, ať už platnou, nebo i plánovanou. Jejich primární snahou však bylo fungovat na principu samoregulace. Tomu také odpovídá nastavení fungování registru poradců.
 
Jaké jsou hlavní přínosy a cíle registru?
Registr ELIXIR vznikl z potřeby zvýšit transparentnost trhu finančních poradců, makléřů a dalších zprostředkovatelů bankovních, finančních a pojistných produktů široké veřejnosti. Primárním cílem je vytvořit důvěryhodný a hojně využívaný registr, který ve své každodenní činnosti budou využívat všechny složky zapojené v procesu poskytování finančních služeb, to znamená poradenské a makléřské společnosti, poskytovatelé finančních služeb, poradci samotní - aby si aktivně budovali svoji historii na trhu finančního poradenství - a v neposlední řadě i spotřebitelé. Ti si budou moci ověřit profesní historii poradce, který jim nějakou finanční službu právě nabízí.

Z toho vyplývá i hlavní přínos registru, který by měl přispět ke zvyšování důvěryhodnosti profese finančního poradenství u široké veřejnosti a omezit prostor pro neetické chování - včetně případných nezákonných způsobů chování některých finančních poradců či makléřů.
 
ČLENSTVÍ A POVINNOSTI
 
Co musí splnit společnost, která by se chtěla stát členem registru a co jí členství přinese? Jaká práva a povinnosti finančním poradcům a jejich společnostem přinese?
Členem registru poradců ELIXIR může být jakákoli právnická osoba, která působí v oblasti distribuce bankovních, finančních a pojišťovacích produktů jak právnickým osobám, tak i široké veřejnosti.

Všechny podrobné informace o podmínkách členství jsou uvedeny na webových stránkách www.registrporadcu.cz. Zkráceně lze říci, že každá společnost, která se stane členem registru poradců, se bude podílet na samoregulaci trhu finančního zprostředkování a bude jasně deklarovat transparentní přístup k fungování své sítě prodejců finančních služeb. Získá také efektivní nástroj pro řízení v oblasti lidských zdrojů.

Registr poradců funguje na principu reciprocity. Členové musí poskytovat data o profesní historii finančních poradců, s nimiž spolupracují, a zároveň mají právo čerpat tento typ informací z databáze registru.
 
Jaké informace registr eviduje a jakým způsobem řeší problém provizí a vratek provizí?
V registru jsou dostupná data o jednotlivých poradcích členů registru ELIXIR, kteří k tomu udělili souhlas.

Registr poradců přináší informace od identifikačních údajů, přes data o zaměstnání v oblasti finančního poradenství či pojišťovnictví až po údaje o výši nevypořádaných závazků poradce sahající i do historie. V registru jsou tak dostupné jak pozitivní, tak i negativní informace.
 
POSKYTOVANÉ INFORMACE
 
Komu a jaké informace bude poskytovat?
Primárně budou data z registru poradců přinášet informace členům registru, kteří na základě principu reciprocity mají povinnost data do registru dodávat. Zároveň však mají právo data z registru čerpat.

Každý poradce, jehož data jsou prostřednictvím člena v registru dostupná, má možnost zažádat si o svůj individuální výpis z registru - buď při návštěvě informačního centra, nebo prostřednictvím notářsky ověřené žádosti. V blízké budoucnosti registr nabídne informace o poradcích zapojených do registru i pro koncové spotřebitele.
 
Dokáže registr zabránit zneužití ze strany společností? Může se poradce bránit proti informacím, které jsou o něm v registru evidovány?
Každý poradce, který získal svůj výpis z registru, má možnost zažádat o opravu uvedených dat, pokud jsou ve výpisu uvedena chybně. Žádost o opravu dat je nutné směřovat do informačního centra registru.
 
Jak se fungování registru dotkne třetích stran, spolupráce s bankami a pojišťovnami?
Banky i pojišťovny mají možnost stát se členem registru. V současné době již přístupová jednání vedeme a věříme, že se první společnosti z těchto sektorů brzy aktivně zapojí. Banky a pojišťovny budou standardně - jako všechny ostatní členské subjekty - přistupovat k registru na principu reciprocity.
 
A jaké podmínky pro ně budou platit?
Budou mít - stejně jako poradenské a makléřské společnosti - povinnost poskytovat informace o svých vlastních zprostředkovatelích, poradcích a distributorech produktů. Budou moci stejně tak všechna dostupná data z registru ELIXIR čerpat.
 
Registr poradců byl spuštěn v září
 
Spuštění registru poradců ELIXIR oznámila společnost CCB - Czech Credit Bureau spolu s pěti členskými finančně-poradenskými společnostmi. Pilotní etapa již prověřila funkčnost a stabilitu systému výměny dat a oficiálně registr zahájil provoz koncem září. Prvními členy registru se staly poradenské a finanční instituce Broker Consulting, Broker Expert, Fincentrum, INSIA a Partners Financial Services.

Registr je unikátní také tím, že je společným multisektorovým projektem makléřských a finančně-poradenských společností, pojišťoven a bankovních institucí. Iniciátorem a provozovatelem je společnost CCB - Czech Credit Bureau, která má mnohaletou zkušenost s vedením Bankovního a Nebankovního registru klientských informací.

Partnery projektu jsou Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR (AFIZ), Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF) a Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM), jejichž další členové brzy rozšíří řady členů registru ELIXIR. 
 
Bankovnictví, 26. 10. 2012, Rubrika: Banky a finance – Rozhovor, Strana: 34, Autor: (GR)