CRIF-czech.jpg

Důvěřovat, ale i prověřovat

Prověřovat spolehlivost obchodních partnerů se s úpravami zákona o dani z přidané hodnoty vyplatí dvojnásob. Včasné prověření platební neschopnosti, případně její nemožnost, pomáhá v komunikaci s finančním úřadem při vymáhání odvodu DPH v rámci úpravy reverse-charge nebo při uplatnění vrácení DPH u nedobytných pohledávek.
 
Ministerstvo financí připravuje veřejný seznam dlužníků DPH, s nimiž bude nebezpečné obchodovat, a za odvod DPH do státní kasy tedy budou ručit jejich obchodní partneři.
Už s půlročním předstihem je však možné tento typ informací nalézt v komplexní databázi informací o firmách cribis.cz.
 
„Zákon o DPH přenáší zodpovědnost na podnikatele, kteří by měli hlídat a prověřovat spolehlivost obchodních partnerů. Veřejný seznam dlužníků DPH, který pro tento účel ministerstvo navrhuje, má však nedostatky a omezenou výpovědní hodnotu. Významným zlepšením by bylo, pokud by stát primárně zajistil plošné zveřejňování účetních závěrek a dalších veřejně dostupných informací, na jejichž základě může každý podnikatel učinit zodpovědné rozhodnutí. Povinnost zveřejnit účetní závěrky podle statistik CCB – Czech Credit Bureau plní jen cca 40 % českých firem, což je nedostatečné,“ říká Pavel Finger, člen představenstva CCB – Czech Credit Bureau.
 
Informace z více jak 20 veřejných zdrojů včetně účetních závěrek jsou zpracovávány v databázi cribis. cz do přehledných ekonomických reportů. Ty jsou rozšířené o další hodnotící ukazatele, které pomáhají uživatelům v hodnocení aktuální ekonomické situace a k profesionálnímu zhodnocení rizik obchodních partnerů.
 
Jak odhalit insolvenci partnera s půlročním předstihem?
 
Fakt, že se odběratelé mohou s předstihem chránit před finančními komplikacemi, ilustruje příklad společnosti DOMINANTA GROUP Holding, a.s. V červnu roku 2010 na základě zveřejněné účetní závěrky za rok 2009 bylo zřejmé, že společnost je předlužená, o necelé tři měsíce později byl na společnost podán návrh na konkurz. O další čtyři měsíce později, tedy více než půl roku od zveřejnění oné účetní závěrky, bylo se společností zahájeno insolvenční řízení. Při sledování a správném vyhodnocení obchodních informací tedy predikce budoucích finančních potíží obchodních partnerů není tak obtížná, jak by se mohlo zdát.
 
„Vyvrátit domněnku finančního úřadu, že firma mohla či měla vědět o této skutečnosti, pomáhají právě integrované informace dostupné na jednom místě. Pokud žádná varovná informace v systému zahrnujícím všechny dostupné veřejné zdroje nebyla, těžko tyto informace mohla společnost získat,“ vysvětluje Pavel Finger, člen představenstva CCB – Czech Credit Bureau, která provozuje databázi informací o firmách cribis.cz.
 
Dalším případem využití obchodních informací je příklad, kdy bychom chtěli uplatňovat vrácení DPH u nedobytných pohledávek, které zákon o DPH umožňuje od dubna loňského roku. „Zákon umožňuje vratku pouze v případě, že jde o pohledávku za dlužníkem v insolvenčním řízení vzniklou ve lhůtě do 6 měsíců před vyhlášením úpadku. Jinými slovy, pokud nebude dodavatel schopen odhadnout insolvenci, která postihne jeho odběratele během šesti následujících měsíců, nemá na vrácení DPH nárok. Vyplatí se tedy důvěřovat, ale i prověřovat,“ dodává Pavel Finger.
 
Platná úprava
 
Od ledna letošního roku novela zákona o DPH zavedla „reverse-charge“ i pro stavebně-montážní práce. Právě v této oblasti jsou spojena rizika například s velmi rozšířeným objednáváním prací placených zálohově. V případě „reverse-charge“ u DPH zákon umožňuje finančním úřadům vymáhat odvedení DPH na odběrateli. Je tedy zásadní mít přehled o důležitých obchodních informacích dostupných ve veřejných zdrojích, jako je například Obchodní a Insolvenční rejstřík.
 
Finanční management, 27. 9. 2012, Rubrika: Dluhy a závazky, Strana: 28, Autor: fm