CRIF-czech.jpg

Nejkritičtější je pro firmy šestý rok

​„S růstem firmy se zvyšuje i složitost řízení a kontroly, což často vyžaduje jiný přístup, jiné rozdělení kompetencí,“ vysvětluje vedoucí analytického oddělení CCB – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková.

Analýza vycházející z údajů od roku 1993 do poloviny roku 2009 ukazuje, že podíl šestiletých společností na celkovém počtu zbankrotovaných firem činí 12 procent.

Mezi rizikovou kategorii, která překročila desetiprocentní podíl, se rovněž řadí firmy staré čtyři až osm let. Nejblíže k dvanácti procentní hranici byly firmy, které zkrachovaly v pátém roce své existence.

Z analýzy tak vyplývá, že společnosti s méně vlastníky měly k bankrotu větší sklon než ty, které měly vlastníků více. Výjimkou jsou firmy vlastněné jednou osobou, u nich byla míra bankrotu srovnatelná s firmami s osmi vlastníky.

Prověrka obchodního partnera

Podle Kameníčkové by si měly firmy vždy důkladně projít poslední účetní závěrku společnosti, s níž uvažují spolupracovat.

Při samotném hodnocení finančních dat pak doporučuje zaměřit pozornost na obrat společnosti a její zisk. Dalšími klíčovými veličinami je objem krátkodobých závazků z obchodního styku, objem finančního majetku a výše vlastního kapitálu.

"Ukazatel zadluženosti poměřuje objem vlastních a cizích zdrojů. Pokud cizí zdroje výrazně převažují, je třeba zjistit bližší informace o struktuře a splatnosti těchto cizích zdrojů. Jsou-li těmito cizími zdroji dlouhodobé závazky vůči společníkům, bývá riziko nesplácení závazků obvykle nižší,“ konstatuje Kameníčková.

Další oblastí, na kterou je vhodné se při posuzování obchodního partnera zaměřit, je počet členů statutárních orgánů.

„Více než polovina českých firem má statutární orgán tvořený pouze jednou osobou. Jednu čtvrtinu pak tvoří firmy se dvěma osobami ve statutním orgánech. Téměř pěti procenty se na celkovém počtu registrovaných firem podílely ty, které mají tři osoby ve statutárním orgánu. Pouze 20 procent společností mělo více než tři osoby ve statutárních orgánech," uvedla Kameníčková ze CCB.