Ochrana osobních údajů

Tento dokument stanovující zásady ochrany osobních údajů popisuje postupy přijaté společností CRIF – Czech Credit Bureau, a. s., Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4, Česká republika (dále jen „CRIF CZ“) ohledně zpracování osobních údajů uživatelů. Jedná se o všeobecnou informaci adresovanou těm, kdo navštíví tyto webové stránky, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v aktuálním znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). Při využívání některých služeb nabízených a poskytovaných prostřednictvím této webové stránky uživatelé poskytnou určité informace, budou vznášet určité požadavky a poskytnou souhlas se zpracováním svých osobních údajů, bude-li to ze zákona vyžadováno.

Zpracování údajů
Výsledkem přístupu k těmto webovým stránkám může být zpracování údajů týkajících se určených nebo určitelných osob. Správcem údajů je CRIF CZ. Osobní údaje mohou být zpracovány rovněž zpracovatelem údajů. Zpracovatelem údajů je společnost CRIF S.p.A, via M. Fantin, 1-3, 40131 Boloňa, Itálie (dále jen „CRIF“), která zajistí přiměřené organizační a technické zpracování údajů za účelem zabezpečení těchto údajů proti neoprávněnému přístupu, ztrátě, poškození, krádeži, užití nebo jinému zveřejnění údajů poskytnutých společností CRIF CZ.

Místo zpracování údajů
Osobní údaje budou zpracovány v prostorách společností CRIF CZ a CRIF. S údaji budou pracovat osoby s příslušnými technickými dovednostmi a schopnostmi, kterým byly přiděleny specifické funkce v oblasti zpracování údajů.

Postupy při zpracování údajů
Údaje budou zpracovány korektním způsobem a plně v souladu se zákonem tak, aby byla zajištěna ochrana údajů a jejich důvěrný charakter. Údaje budou zpracovány elektronickými nebo automatizovanými prostředky.

Typy zpracovávaných údajů
Informační systémy a softwarové postupy použité při provozování těchto webových stránek získávají v průběhu svého běžného provozu určité osobní údaje. Přenos těchto údajů je implicitně dán využitím ICP protokolů. Údaje nejsou shromažďovány s cílem spojovat je s konkrétními subjekty, avšak již díky svému charakteru umožňují identifikovat uživatele prostřednictvím jejich zpracování a přidružení k jiným údajům drženým třetími osobami. Tato kategorie údajů obsahuje IP adresy a doménová jména počítačů, které užívají uživatelé připojující se k síti, dále pak URI adresy požadovaných zdrojů, časové určení požadavků, použitý postup při vznášení požadavků a další parametry vztahující se k operačnímu systému a informačnímu prostředí uživatele. Dobrovolné zaslání emailové adresy uživatele na adresu sdělenou na webové stránce má za následek získání osobních údajů uživatele potřebných k tomu, aby bylo možné reagovat na požadavky tohoto uživatele.

Poskytování údajů
Je na uživatelích, zda poskytnou osobní údaje, které společnost CRIF CZ potřebuje k tomu, aby mohla poskytnout požadované služby. Neposkytnutí těchto údajů může výše uvedené společnosti znemožnit dodání požadovaných informací nebo služeb.

Cookies
Cookies se nepoužívají k přenosu osobních informací. Užití cookies relací, které nejsou trvale ukládány v počítači uživatele a které po vypnutí prohlížeče zmizí, je striktně omezeno na přenos identifikačních kódů relace, které obsahují náhodná čísla generovaná serverem, potřebná k bezpečné navigaci na webové stránce. Používání těchto cookies relací tak znemožňuje užití jiných informačních technologií, které by mohly představovat potenciální ohrožení důvěrného charakteru navigace. Neumožňují získání osobních informací, s jejichž pomocí by bylo možné identifikovat uživatele.

Práva uživatele
V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů lze osobní údaje zpracovávat pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

Dle zákona o ochraně osobních údajů mají uživatelé – subjekty údajů – právo, zjistí-li, nebo domnívají-li se, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jejich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jejich soukromého a osobního života, nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování,

  1. požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení
  2. požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil vzniklý stav, zejm. údaje blokoval, provedl opravy, doplnění nebo je zlikvidoval.

Žádost podle předchozího odstavce je třeba předložit společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4 – Nusle.

Obchodní sdělení
V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v aktuálním znění (dále jen „zákon o některých službách informační společnosti“) je CRIF CZ jako provozovatel webových stránek www.crif.cz oprávněn použít telefonní číslo nebo e-mailovou adresu poskytnuté uživatelem pro potřeby šíření obchodních sdělení týkající se produktů a služeb CRIF CZ s tím, že uživatel je kdykoli oprávněn odmítnout souhlas se zasíláním obchodních sdělení či s poskytováním takových informací prostřednictvím telefonického kontaktu, a to listinou formou doručením do sídla společnosti CRIF – Czech Credit Bureau anebo zasláním emailu na adresu info.cz@crif.com. Odmítnutí souhlasu se šířením obchodních sdělení není nijak zpoplatněno.