CRIF-czech.jpg

Žebříček českých nemocnic dle jejich finančního zdraví (2013)

Celý článek naleznete zde.​​

Nezisková zdravotnická organizace HealthCare Institute (HCI) ve spolupráci s odborným partnerem - společností CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. - zrealizovala již v roce 2008 jako první svého druhu unikátní hodnocení českých nemocnic na základě jejich finančního zdraví. Vycházíme z obecného faktu, že dobrá finanční kondice našich nemocnic ovlivňuje dlouhodobě jak kvalitu poskytovaných služeb, tak i spokojenost pacientů a zaměstnanců nemocnic. Zde Vám proto předkládáme výsledky nejnovějšího ročníku.

Žebříček nemocnic (ročník 2013)

Nemocnice jsou pro stanovení jejich pořadí z hlediska výkonnosti, stejně jako v předchozích letech, rozděleny do tří skupin. První skupinu tvoří nemocnice s právní formou obchodní společnost, zbývající jsou nemocnice s právní formou příspěvková organizace. Ty se dále dělí na fakultní nemocnice a ostatní nemocnice ve vlastnictví státu, krajů a obcí. Pořadí nemocnic vyplývá z vyhodnocení údajů v účetních výkazech za rok 2012, podpůrně jsou pak použity i údaje za předchozí roky. V souboru jsou tedy pouze ty nemocnice, u nichž jsou tyto výkazy veřejně dostupné. Hodnotícím parametrem je výše Indexu Cribis, pro který platí, čím nižší hodnotu nemocnice dosáhne, tím lepší má souhrnnou výkonnost.

1. Obchodní společnosti
Do skupiny nemocnic s právní formou obchodní společnost bylo v letošním ročníku zařazeno 58 nemocnic. Měřeno Indexem Cribis se celková výkonnost těchto nemocnic meziročně mírně zhoršila. V letošním ročníku (údaje za rok 2012) obdrželo dvě nejhorší hodnoty indexu (tedy stupeň 4 a 5) 58 % nemocnic, zatímco v loňském ročníku (údaje se týkaly roku 2011) jich bylo pouze 45 %. Nejvyšší hodnotu indexu opět nezískala ani jedna nemocnice. Hospodaření nemocnic obchodních společností bylo v roce 2012 nejslabší za poslední tři roky.

Graf 1: Rozložení Indexu Cribis mezi nemocnice – obchodní společnosti

Pramen: cribis.cz, CRIF  –  Czech Credit Bureau, a. s.

I ukazatel skóre naznačuje zhoršení hospodaření nemocnic v letošním ročníku (na základě údajů za rok 2012), avšak jen velmi mírné. Hodnota průměru skóre dosáhla výše -5,11 a mediánu pak -7,45. Hodnota průměrného skóre nemocnic za rok 2011 byla -5,01 a mediánová hodnota pak -5,25.

Výsledné pořadí jednotlivých nemocnic z hlediska jejich celkové výkonnosti uvádí tabulka 1. Na první místo se dostala Nemocnice Kadaň, s.r.o., která v loňském ročníku obsadila druhé místo. Druhou příčku obsadila Nemocnice Prachatice, a.s., která vloni skončila jako čtvrtá. Třetí pozici získala Nemocnice Český Krumlov, a. s., loni první.

V celkovém počtu nemocnic - obchodních společností převládala právní forma akciová společnost, která se podílela 71 %. Na společnosti s ručením omezeným tak zbylo jen 29 %. I mezi nemocnicemi na prvních deseti místech z hlediska výkonnosti převládla právní forma akciová společnost, a to s 60 % podílem. Výsledkem však je, že na celkovém počtu nemocnic s právní formou společnost s ručením omezeným se jich 24 % dostalo mezi deset nejlepších, zatímco v případě nemocnic akciových společností to bylo pouze jen 29 %.

Nejčastějším vlastníkem nemocnic obchodních společností je soukromá osoba, patří jim více než polovina těchto nemocnic. Druhým nejčetnějším vlastníkem je pak kraj s podílem ve výši více než 40  %. Na obce zbylo pouhých 5 % z celkového počtu nemocnic - obchodních společností. A jak byly úspěšné nemocnice podle vlastníků. Nejúspěšnějším vlastníkem byly obce. Ze tří nemocnic -obchodních společností v jejich vlastnictví se dvě dostaly mezi prvních deset. V případě nemocnic ve vlastnictví krajů se do první desítky zařadilo 16 % z nich. Nejnižší podíl v první desítce dosáhly nemocnice ve vlastnictví soukromé osoby, a to pouze 13 % z nich.

Tabulka 1: Pořadí nemocnic – obchodních společností podle Indexu Cribis

Pramen: cribis.cz, CRIF  –  Czech Credit Bureau, a. s.

V rámci nemocnic - obchodních společností zaznamenal největší posun v žebříčku Kroměřížská nemocnice (zlepšení o 15 míst). Její hodnocení však zůstává mírně podprůměrné, a to v důsledku nízké likvidity a vyšší doby obratu krátkodobých závazků. Tato nemocnice sice vykazuje ztrátu, avšak s tendencí k poklesu, má kladnou hodnotu ukazatele EBITDA i kladný operativní cash flow.

Z nemocnic, které se letos umístily v první desítce, jsme největší pozitivní změnu zaznamenali u Nemocnice Podlesí. Nemocnice uspěla ve zvýšení likvidity, snížení zadluženosti a především téměř zdvojnásobila zisk. Společnost vykazuje jednu z nejvyšších rentabilit tržeb i aktiv. Výrazně pozitivního výsledku však dosáhla zejména díky „Ostatním provozním výnosům“.

1.1. Silné stránky vítězných nemocnic OS

Nemocnice zřizované kraji se vyznačují výrazně nižší zadlužeností a vyrovnanějšími hodnotami doby inkasa pohledávek. Zadluženost se u nejlépe hodnocených společností zřízených krajskými samosprávami pohybuje v rozpětí od 16 do 26 %, u privátních společností je od 30 do 45 %. Zejména u privátních společností zadluženost výrazně nekoreluje s celkovým hodnocením.

Z nejlépe hodnocené trojice privátních nemocnic má MEDITERA nejvyšší celkovou likviditu. Celková likvidita u krajských nemocnic vykazuje menší volatilitu.

Doba inkasa pohledávek je u krajských od 38 do 52 dnů. U privátních je mnohem delší, a to od 50 do 109 dnů.

Výraznější rozdíly jsou v rentabilitě nejlépe hodnocených nemocnic. Zatímco nejlépe hodnocené privátní nemocnice mají rentabilitu tržeb od 6 % do 16 %, krajské nemocnice se pohybují pod jedním procentem. Podobné rozdíly můžeme sledovat i u rentability aktiv.

Mezi krajskými nemocnicemi jednoznačně vévodí nemocnice ve vlastnictví Jihočeského kraje, které obsadily všech pět prvních míst. Navíc je v první desítce ještě další jedna nemocnice tohoto typu.

Početně méně zastoupené jsou nemocnice vlastněné obcemi. Nicméně nemocnice Kadaň patří dlouhodobě mezi nejlépe hodnocené. Vyznačuje se sice vysokou likviditou a nízkou zadlužeností, avšak její rentabilita je nižší.

 

Celý článek naleznete zde.