CRIF-czech.jpg

Zdraví českých nemocnic

​Cílem projektu Nemocnice České republiky je vytvoření průběžné srovnávací databáze lůžkových zdravotnických zařízení, a to ve čtyřech oblastech jejich fungování. Již třetím rokem probíhá sběr a vyhodnocování dat v oblasti spokojenosti klientů nemocnice, letos poprvé bylo provedeno šetření spokojenosti jejich zaměstnanců, v projektové přípravě je šetření efektivity vnitřních procesů (včetně např. informací o výsledku léčby) a čtvrtou oblastí je srovnávací analýza finančního zdraví nemocnice.

Výsledky posledně jmenované analýzy, tedy porovnání aktuální finanční situace a hospodaření nemocnic, letos poprvé zveřejnili realizátoři projektu – nezisková zdravotnická organizace HealthCare Institute (HCI) a její odborný partner CCB – Czech Credit Breau, a. s., (CCB) – v minulých dnech.

Hodnocené nemocnice byly rozděleny do tří kategorií, na fakultní (kód ÚZIS 101, celkem 11 hodnocených zařízení), příspěvkové organizace ČR (kód 102, 58 hodnocených) a obchodní organizace (kód 102, 42 hodnocených). Mezi fakultními nemocnicemi zvítězila pražská FN Motol, mezi příspěvkovými organizacemi Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno a ve skupině obchodních společností je nejlépe hodnocena Nemocnice Kadaň, s. r. o.

Data pro hodnocení příspěvkových nemocnic (včetně FN) byla získávána z informačního portálu ministerstva financí, pro hodnocení obchodních společností pak z portálu obchodních informací CRIBIS.cz, který poskytuje především údaje z účetních uzávěrek firem. Nemocnice – obchodní společnosti, které tyto výkazy za rok 2007 nezveřejnily do konce letošního srpna, byly z analýzy vyřazeny. Dále z letošního posuzování vypadly některé nemocnice Ústeckého kraje, neboť v roce 2007 procházely transformací na obchodní společnosti a jejich roční hospodářské výsledky tím byly do jisté míry ovlivněny.

Jedním z faktorů, který pozitivně ovlivňuje hospodaření nemocnice, a mohl by tedy ovlivnit její hodnocení, je objem provozních dotací. Proto byl tento fakt v šetření o finančním zdraví kompenzován ukazatelem míry závislosti na dotacích.


Do hodnotícího procesu nebyl zařazen prvek investičních dotací – do budoucna ale chtějí realizátoři projektu Nemocnice ČR i tento aspekt zohledňovat.
Pro vlastní výpočet hodnotícího skóre nemocnic byla použita standardní metodika užívaná společností CCB v pro výpočet ratingu podnikatelských subjektů i neziskových organizací. Určitým limitem při výpočtu byl nedostatek základních informací, které mohou tento výpočet ovlivnit – např. počet lůžek apod. Tyto informace poskytly jen některé subjekty, a proto je nebylo možné do výpočtového vzorce zahrnout.

Přínos ekonomického hodnocení

Autoři projektu vidí přínos hodnocení nemocnic z hlediska jejich finančního zdraví v tom, že pozitivní výsledek je „dobrou zprávou“ nejen pro management a zaměstnance, ale prostřednictvím medializace i pro veřejnost. Idea ekonomického srovnávání je významná a perspektivní, neboť ve svém důsledku může vést k celkovému zlepšení ekonomického i medicínského prostředí nemocnic – k posílení zdrojů pro rozvoj a pro zkvalitňování poskytovaných zdravotních služeb.
V rámci hodnotitelského procesu vznikne systém posuzovacích kritérií a norem, využitelný např. zdravotními pojišťovnami při smluvním nákupu kvalitních zdravotních služeb pro jejich klienty.

Pořadí v kategorii Fakultní
nemocnice (kód 101)
1. FN Motol Praha
2. Všeobecná FN v Praze
3. FN s poliklinikou Ostrava
4. FN Hradec Králové
5. FN Plzeň

Pořadí v kategorii Nemocnice –
příspěvková organizace ČR
(kód 102)

1. Centrum a transplantační kardiovaskulární chirurgie Brno
2. Nemocnice Třinec
3. Městská nemocnice v Litoměřicích
4. Nemocnice Vyškov
5. Nemocnice Blansko

Pořadí v kategorii Nemocnice –
obchodní organizace ČR (kód 102)

1. Nemocnice Kadaň, s. r. o.
Nemocnice Milosrdných sester
2. sv. Karla Boromejského Praha
(nezisková organizace)
3. Nemocnice Strakonice, a. s.
4. Městská Městec Králové, nemocnice a. s.
5. Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s.