iRating
iRating


Profesionální a nestranný pohled na vlastní podnikání, ale především na podnikání vašich obchodních partnerů může přinést odborně zpracovaný rating společnosti. CRIF – Czech Credit Bureau pod značkou iRating vyvinul hodnoticí modely především pro bankovní a finanční sektor. Metodika výpočtu je navržena tak, aby byla v maximální možné míře v souladu s požadavky BASEL II a následně BASEL III.

Statisticko-matematický model ratingového hodnocení je založen na evaluaci finančních a nefinančních parametrů. V rámci modelu je vždy zohledněna specifická oblast podnikání. Výstupem je jeden ze 7 či 14 ratingových stupňů. Výstup z modelu iRating navíc přináší i hodnocení slabých a silných stránek, míru rizika platební neschopnosti a u některých modelů nově také výpočet pravděpodobnosti bankrotu.

Převážná většina hodnoticích modelů je dostupná ve webové aplikaci, avšak některé speciální projekty jsou řešeny podle specifických požadavků zadavatele.
 
V současné době nabízí společnost CRIF – Czech Credit Bureau ratingové hodnocení především
 
Hodnocení podnikatelských subjektů s důrazem na malé a střední podniky je založeno na 18 finančních ukazatelích a 6 nefinančních ukazatelích. Hodnoticí kritéria jsou nastavena pro 28 oborů podnikání. Součástí hodnoticí zprávy jsou rovněž aktuální negativní informace z aplikace Cribis. Malé a střední podniky hodnotíme i pro slovenský trh.
 
Fyzické osoby podnikatelé (tzv. osoby s daňovou evidenci) jsou hodnoceny na základě kombinace údajů z daňového přiznání a údajů o hospodaření (příjmech a výdajích) domácnosti hodnoceného subjektu.
 
Modely iRatingu určené pro municipality přinášejí hodnocení jak českých, tak i slovenských měst a obcí. Ratingové hodnocení vychází z kompletní databáze údajů o městech, obcích a regionech ČR. O iRrating, který je založen na hodnocení 20 finančních a 7 nefinančních ukazatelů za poslední tři roky, může zažádat kdokoli, protože data jsou veřejně dostupná. Součástí hodnocení jsou také informace o možném přírůstku cizích zdrojů do kritického zadlužení.
 
Komplexní hodnocení municipalit prostřednictvím analytického srovnání je doplňkovou službou k iRatingu obcí a nabízí detailní pohled na využívání finančních prostředků oproti velikostně srovnatelné obci v regionu, kraji či v celé republice, a to čtyři roky zpětně.
 
Společnost CRIF – Czech Credit Bureau již dlouhodobě spolupracuje v pozici odborného garanta s projektem Město pro byznys, který hodnotí česká města z podnikatelského úhlu pohledu.
 
Pro neziskový sektor je vytvořen zvláštní model iRatingového hodnocení. Mezi modelová specifika se řadí i oblast činnosti. Odlišně se také hodnotí například společnosti poskytující zdravotní péči a sociální služby či společnosti orientované na oblast výzkumu a vzdělávání.
 
Pro zabezpečení respektování specifik vedení bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek je projekt realizován ve spolupráci se Svazem českých a moravských bytových družstev. Společný projekt na jedné straně umožňuje poznat současný ekonomický stav, zároveň nabízí i pohled ze strany finanční ústavů, a pomáhá tak k efektivnějšímu získávání finančních prostředků. Jak pro členy, tak i nečleny SČMBD jsou potřebné formuláře a související informace dostupné na www.scmbd.cz/rating.
 
Speciálním projektem je i hodnocení společností označovaných jako start-upy, které je dostupné off-line. Algoritmus hodnocení je pouze částečně postaven na automatickém zpracování údajů uvedených ve vstupním formuláři. Výslednou podobu hodnocení určuje v tomto případě analytik, který o hodnoceném subjektu čerpá primárně z aplikace Cribis.
 
Fyzické osoby – nepodnikatelé, kteří žádají o dotace a subvence například od Státního pozemkového úřadu, musí projít speciálním ratingovým hodnocením. Takovéto specifické modely je možné připravit na míru pro jakýkoli subjekt, který je zodpovědný za distribuci subvencí a dotací ze státních či veřejných zdrojů.
 
Díky unikátním hodnoticím modelům se společnost CRIF – Czech Credit Bureau podílí na speciálních projektech jako odborný garant. Především spolupracuje s prestižní soutěží Ocenění Českých Podnikatelek, která vyzdvihuje české ženy-podnikatelky, jež mají významný přínos k rozvoji podnikatelského prostředí.
 
Dále se pravidelně podílí na projektu Finančního zdraví nemocnic, realizovaném neziskovou organizací HealthCare Institut. Nemocnice jsou v tomto případě hodnoceny ve třech skupinách, a to podle typu – fakultní nemocnice, nemocnice typu příspěvkové organizace a nemocnice typu obchodní společnost.
 
Jiným příkladem využití modelů iRating v různých projektech je účast na projektu Krizi navzdory, který byl realizován poradenskou společností PricewaterhouseCoopers Česká republika, Českou televizí a Hospodářskou komorou ČR.
 
V roce 2012 naše společnost vyvinula unikátní metodiku pro hodnocení subjektů působících v Ruské federaci a také model pro podnikatelské subjekty z různých částí světa. Hodnocení pro ruské subjekty (lze použít i pro státy bývalého SNS) je založeno na oborovém hledisku, pro ostatní části světa je model postaven z pohledu regionálního (například jihovýchodní Evropa, státy Blízkého východu, Jižní Amerika apod.).
 
Další podrobnosti vám sdělí naši odborníci na e-mailové adrese rating.cz@crif.com.